سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

واژه‌های تازه فرهنگستان

واژه‌های مصوب‌ در پایان هر سال به صورت فرهنگ منتشر می‌شود و برای آگاهی علاقه‌مندان و کارشناسان‌، در وبگاه فرهنگستان نیز درج می‌شود و تا سه سال‌، در صورت دریافت پیشنهادها و معادل‌های بهتر‌، قابل تغییر است.


فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه‌های تازه خود را در ماه‌های مهر و آبان اعلام کرد.

بر اساس گزارشی که گروه واژه‌گزینی فرهنگستان در اختیار ایسنا قرار داده است، در ماه‌های مهر و آبان، هشت کارگروه واژه‌گزینی تخصصی در شورای واژه‌گزینی حضور یافتند و در 24 جلسه‌، مجموعا 639 واژه به تصویب شورای واژه‌گزینی رسیده است.

واژه‌های مصوب‌ در پایان هر سال به صورت فرهنگ منتشر می‌شود و برای آگاهی علاقه‌مندان و کارشناسان‌، در وبگاه فرهنگستان نیز درج می‌شود و تا سه سال‌، در صورت دریافت پیشنهادها و معادل‌های بهتر‌، قابل تغییر است.

تعدادی از واژه‌های چند حوزه که در ماه‌های مهر و آبان به تصویب رسیده‌اند به عنوان نمونه‌ در ادامه می‌آیند:

بخشی از واژه‌های مصوب حوزه روابط عمومی و تبلیغات بازرگانی

پوشش رسانه‌ای رایگان earned media

مطلب بی‌هزینه earned content

خبرگزاری news wire

کارسپار account

مطلب خبری news release

پیشینه خبر backgrounder

منع موقت embargo

خبر برگه news sheet

بخشی از واژه‌های مصوب حوزه مهندسی نقشه‌برداری

آلایه تصویر image artifact

همتایابی تصویری image matching

تصویرگری image capture

ناوردای تصویر image invariant

پاره‌چین تصویری image mosaic

تصویر قطبش سنجشی polarimetric image

ریخت‌دهی تصویر image morphing

پایدارسازی تصویر image stabilization

بخشی از واژه‌های مصوب حوزه معماری و شهرسازی

تاج‌مهره keystone

درون‌سو intrados

برون‌سو extrados

دهانه span

افراز rise

رج order

مهره چفته voussoir

چفته لاریز corbel arch

بخشی از واژه‌های مصوب حوزه علوم جو

سوزباد wind chill

سبزدرخش green flash

جبهه جستی gust front

دماجهش heat burst

گرمای پاییزه Indian summer

دوره میان یخساری interglacial period

پیرارنگ iridescence

دورآذرخش heat lightning

بخشی از واژه‌های مصوب حوزه مهندسی محیط زیست و انرژی

واکندگی sloughing

تورصافی strainer

صافش کرانه‌ای bank filtration

هوادهی افشانه‌ای spray aeration

لجن گباخاکی humus sludge

زمنشست seepage

بخشی از واژه‌های مصوب حوزه مهندس گیاهان دارویی

نعناپونه metha longifolia

زیبانعنا calamintha

مریم گلی salvia

مریم گلی دارویی salvia officinalis

کلپوره teucrium

telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٢۴-٠٩-١٣٩٣, ٠٩:۵۶

   

پر مبحث ترین ها