سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

از آقاي روحاني بعيد بود

فضاي تحميلي مخالفان عليه دولت و وزرا ميتواند روي ديگر سکه عصبانيت روحاني را هم نشان دهد و آن کاستن حجم حملات مخالفان از دوش وزراست تا آنان بتوانند به وظايف خود بهتر عمل کنند.
از آقاي روحاني بعيد بود

جريان افراطي تمام توان خود را معطوف زمين گير کردن و منفعل نمودن دولت يازدهم کرده است. اين جريان که 8 سال کشور را به انحطاط و عقب ماندگي کشاند و خسارتهاي فراواني به نظام مقدس جمهوري و انقلاب اسلامي زده است در ماههاي اخير يک جنگ رواني چند جانبه در جبهه هاي مختلف عليه دولت راه انداخته است.

ايجاد بحران و محل نزاع براي دولت توسط مخالفان با توجه به امکانات گستردهاي که دارند از ماه و هفته و روز به لحظه تبديل شده است. دولت در هر زمينهاي ورود ميکند تا برخي مشکلات را سرو سامان دهد آنان جنجال به پا ميکنند. اين جنجال آفريني جريان شکست خورده و طرد شده از سوي ملت، حتي باعث شده است تا انتقادات صحيح از برخي کارهاي دولت نيز براي اصلاح امور کمتر ديده شود. امروز وزراي کابينه عمده وقتشان به جاي رسيدگي به کارهاي کشور صرف پاسخگويي به نمايندگان شده است؛ به نحوي که ميزان سؤالات و رفت و آمدهاي وزرا به صحن علني و کميسيونها در تاريخ مجالس ايران بيسابقه است.

در اين مدت مواضع و واکنشهاي منطقي دولت تدبير و اميد در قبال موج آفرينيهاي تخريبي مخالفان مورد تحسين همه دلسوزان نظام و انقلاب قرار گرفته است، به طوري که خونسردي و بيتوجهي دکتر حسن روحاني به جوسازيها عليه دولت همه کانونهاي مخالفان را به انفعال کشانده است. به باور اغلب کساني که مخالفان دولت را ميشناسند، آنان دنبال اين هستند که فاز رويارويي با وزرا را به رويارويي با رئيس جمهور تبديل کنند. حجم هجمهها در ابعاد گوناگون نيز نشان دهنده آن است که مخالفان به دنبال عصباني کردن روحاني بودند.

بخشي از سخنان رئيس جمهور در جمع سفراي ايران در کشورهاي مختلف به ويژه به کارگيري الفاظي مانند «به جهنم» نشان از توفيق مخالفان براي عصباني کردن روحاني دارد. واکنشهاي آنان پس از اين سخنان که با پشتيباني امپراطوري رسانهاي آنان همراه بود حکايت از آن داردکه به مقصود خود رسيده اند.

فضاي تحميلي مخالفان عليه دولت و وزرا ميتواند روي ديگر سکه عصبانيت روحاني را هم نشان دهد و آن کاستن حجم حملات مخالفان از دوش وزراست تا آنان بتوانند به وظايف خود بهتر عمل کنند. هر چند پذيرفتن اين تحليل نيز نميتواند توجيهگر بهکار بردن برخي کلمات توسط رئيس جمهور باشد. مردم يکسال است عادت کردهاند کلمات دلنشينتري از رئيس جمهور کشور بشنوند.

مدير مسئول
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٢١-٠۵-١٣٩٣, ٠٨:١۶

   

پر مبحث ترین ها